Diante da permanente ameaça de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a pretexto do combate à violência, a Cáritas Brasileira, CNBB, e cila ka punuar për më shumë,,pt,vite në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve,,pt,shpreh kundërshtimin e saj ndaj uljes së moshës penale,,pt,si dhe rritja e periudhës së ndalimit të adoleshentëve të privuar nga liria,,pt,Ne e dimë se kultura e paqes nuk do të vijë magjike me këto masa,,pt,Përmbushja e qartë e Statutit të Fëmijës dhe Adoleshentit sjell elemente konkrete për promovimin e fëmijërisë dhe adoleshencës së mirë,,pt,prandaj,,pt,tregon për një shoqëri më të drejtë,,pt,Ne kuptojmë se fëmijët dhe adoleshentët që respektohen në të drejtat e tyre vështirë se do të jenë shkelës të të Drejtave të Njeriut,,pt 20 anos na promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente, expressa ser contrária ao rebaixamento da idade penal, bem como o aumento do período de internação de adolescentes privados de liberdade. Sabemos que a cultura de paz não virá magicamente com essas medidas. O cumprimento inequívoco do Estatuto da Criança e do Adolescente traz elementos concretos para a promoção de uma infância e adolescência dignas, portanto, aponta para uma sociedade mais justa. Compreendemos que crianças e adolescentes respeitados em seus direitos dificilmente serão violadores/as dos Direitos Humanos.

Ne besojmë se shoqëria braziliane nuk është mjaft e ndriçuar në këtë subjekt për të marrë një qëndrim të ndërgjegjshëm,,pt,që nga mediat,,pt,mjetet kryesore të formimit të opinionit publik,,pt,është i njëanshëm në përhapjen e lajmeve që përfshijnë adoleshencën dhe dhunën,,pt,Duke pasur parasysh sa më sipër,,pt,manifeston Caritas braziliane,,pt,Kuptimi se masat socio-edukative të parashikuara në ECA,,pt,sapo të zbatohet plotësisht,,pt,janë të afta të promovojnë ndryshime në marrëdhëniet e adoleshentit në konflikt me ligjin me shtetin dhe shoqërinë,,pt, uma vez que a mídia, principal meio de formação de opinião pública, é tendenciosa na divulgação das notícias que envolvem adolescência e violência.

Diante do exposto, a Cáritas Brasileira manifesta:

  • A convicção de que as medidas sócio-educativas previstas no ECA, uma vez implementadas na íntegra, são capazes de promover mudanças na relação do/a adolescente em conflito com a lei com o Estado e a sociedade;
  • Kuptimi se mosveprimi dhe neglizhenca e Shtetit për mos zbatimin e parimeve të ECA-së në tërësinë e saj, ka nxitur idenë e rreme që EA ka të meta dhe jo vetë Power Public,,pt,Ideja se dhuna ka shkaqe komplekse që përfshijnë,,pt,pabarazitë dhe padrejtësitë sociale,,pt,kulturore që vërtetojnë për ndërtimin e një imagjinare intolerancash dhe diskriminimesh,,pt,sidomos kundër popullsisë së zezë,,pt,të varfër dhe të rinj,,pt,politikave joefektive ose joekzistente,,pt,mungesa e mundësive për të rinjtë për të hyrë në tregun e punës,,pt,dhe mediat e mëdha që u japin vlera të ndryshme njerëzve të ndryshëm sipas klasës,,pt,raca / etnia,,pt,gjinisë dhe moshës,,pt;
  • A idéia de que a violência tem causas complexas que envolvem: desigualdades e injustiças sociais; aspectos culturais que corroboram para a construção de um imaginário de intolerâncias e discriminações, especialmente contra a população negra, pobre e jovem; políticas públicas ineficazes ou inexistentes; falta de oportunidades para o ingresso de jovens no mercado de trabalho; e a grande mídia que atribui valores diferentes a pessoas diferentes conforme classe, raça/etnia, gênero e idade;

Dënimi se rigjallërimi i ligjit nuk sjell zgjidhje në figurën e dhunës që përhapet nga vendi,,pt,pasi nuk e trajton problemin për shkak të shkaqeve të saj,,pt,Hulumtimi në mbarë botën tregon se ulja e moshës penale nuk ul nivelin e përfshirjes së adoleshentëve në shkelje,,pt,Siguria se rritja prej tre deri në gjashtë vjet në periudhën e pranimit të adoleshentëve të privuar nga liria, përjashton mundësinë e ri-socializimit gjatë adoleshencës,,pt,18 vjet,,pt,duke qenë një sulm ndaj parimit themelor të shkurtësisë të garantuar nga Kushtetuta Federale dhe ECA,,pt, uma vez que não aborda o problema pelas suas causas. Pesquisas no mundo todo comprovam que o rebaixamento da idade penal não diminui o índice de envolvimento de adolescentes em atos infracionais;

  • A certeza de que o aumento de três para seis anos do período de internação de adolescentes privados de liberdade impede a possibilidade de re-socialização durante o período da adolescência (12 a18 anos), sendo um atentado contra o princípio fundamental da brevidade garantido pela Constituição Federal e pelo ECA;
  • Angazhimi për të kërkuar detyrimin dhe llogaridhënien e Shtetit në garantimin e të drejtave themelore kushtetuese për të gjithë fëmijët dhe adoleshentët,,pt,duke siguruar,,pt,kushte të barabarta për zhvillimin e plotë të potencialit të tyre,,pt,si dhe sigurimin e familjeve,,pt,komuniteti dhe shoqëria janë në gjendje të marrin përgjegjësitë e tyre në mbrojtjen e fëmijëve të tyre,,pt,Angazhimi për të punuar për një kulturë të paqes bazuar në bindjen se vetëm një shoqëri e solidaritetit,,pt,të qëndrueshme dhe rrënjësisht demokratike,,pt,e themeluar mbi bazën e drejtësisë shoqërore, është i aftë të krijojë marrëdhënie egalitare të respektit për dallimet në të cilat të gjithë njerëzit kanë të drejtën e dinjitetit,,pt, assegurando- lhes condições igualitárias para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, assim como assegurar que as famílias, a comunidade e a sociedade tenham condições para assumir as suas responsabilidades na proteção de seus filhos/as;

O compromisso de trabalhar pela cultura de paz a partir da convicção de que somente uma sociedade solidária, sustentável e radicalmente democrática, fundada na base da justiça social é capaz de construir relações igualitárias de respeito às diferenças nas quais todas as pessoas têm o direito à dignidade.

Burim: Shtëpia e të Rinjve,,pt,kërkoni për shirlei teresinha,,af,Të nderuar Zotërinj,,pt,Faleminderit për hapjen e mendimeve tuaja,,pt,Unë kam punuar me fëmijë dhe adoleshentë për një kohë të gjatë,,pt,Unë jam tërësisht kundër rënies së moshës penale. Lëri këtu një pyetje,,pt,Nëse janë adoleshentë dhe nuk mund të përgjigjen për veprimet e tyre,,pt,Si mund të votoni?,,pt,zgjedhin presidentin guvernator,,pt,Faleminderit Shirlei,,pt,Përshëndetje shirlei,,pt,Kjo çështje e zvogëlimit të moshës madhore na bën të bëjmë shumë pyetje,,pt,Për mua nuk duhet të zvogëlojë moshën e kriminelëve,,pt,jo nga fakti se adoleshentët nuk mund të përgjigjen për veprimet e tyre,,pt,Adoleshentët duhet të përgjigjen po,,pt,por në një mënyrë kontekstuale me kohën e zhvillimit në të cilën ata jetojnë,,pt,Për këtë ekzistojnë masa socio-edukative,,pt