کاریتاس برزیلی سرآمد است, هر سال, برای کار نمونه و دائم در ترویج برابری, همبستگی و فنی و کمک های اجتماعی به مردم در آسیب پذیر اجتماعی,,pt,کاریتاس است مرجع مهمی در حمایت از ساخت و ساز از استقلال اقتصادی,,pt,جوامع سیاسی و اجتماعی,,pt,و ارتقاء حقوق بشر,,pt,بر اساس اصول اقتصاد همبستگی و تولید جایگزین جمعی,,pt,,,pt,این یک ابزار مهم در ارتقاء و بهبود این طرح ها است,,pt,توسط تجربیات خاص پاداش,,pt,آن دید می دهد و کمک می کند تا جایگزین ساخت برای غلبه بر مشکلات مشترک و تلاش های جمعی جوامع برزیل,,pt,در ساخت و ساز از توسعه همبسته,,pt,اخلاقی و پایدار,,pt. A Cáritas é hoje referência importante no apoio à construção da autonomia econômica, política e social de comunidades, e na promoção dos direitos humanos, baseada nos princípios da economia solidária e produção de alternativas coletivas.

O Odair Firmino همبستگی جایزه é um instrumento importante na promoção e valorização dessas iniciativas. Ao premiar experiências concretas, ele dá visibilidade e ajuda a construir alternativas para a superação de problemas comuns e esforços coletivos das comunidades brasileiras, na construção do desenvolvimento solidário, ético e sustentável.

موضوع این نسخه دوم جایزه - "زن,,pt,محیط زیست و توسعه "- ادای احترام عادلانه و لازم را برای زنان است,,pt,به عنوان ترین حفظ و برای مراقبت از محیط زیست,,pt,که در آن جمع آوری امرار معاش خود را نه تنها اقتصادی,,pt,از رابطه خود با طبیعت را نیز تولید فرهنگ و هویت تاکید,,pt,این موضوع مهم در راستای کنفرانس ملی 3 است در سیاست های برای زنان,,pt,محور که تساوی جنسیتی را ساخت و ساز است,,pt,چشم انداز در تقویت اقتصادی استقلال,,pt,اجتماعی,,en,سیاست فرهنگی و زنان,,pt,کنفرانس ما,,pt,است که در نوسان کامل است و بیش از بسیج,,pt,هزار زن,,pt, Meio Ambiente e Desenvolvimento” – é uma justa e necessária homenagem às mulheres, pois são as que mais preservam e cuidam do meio ambiente, de onde recolhem seu sustento não só econômico, uma vez que sua relação com a natureza produz também cultura e afirmação de identidade.

Esse importante tema está em sintonia com a 3ª Conferência Nacional e Políticas para as Mulheres, cujo eixo é a Construção da Igualdade de Gênero, na Perspectiva do Fortalecimento da Autonomia Econômica, Social, Cultural e Política das Mulheres. Nossa Conferência, que está em plena marcha e já mobilizou mais de 150 mil mulheres, برازیلیا خواهد بیش از سه هزار نمایندگانی از تمام مناطق کشور دریافت,,pt,shape12 در دوره تا 15 دسامبر در برازیلیا,,pt,قرن زنان,,pt,کنفرانس ملی 3 در سیاست های برای زنان در حال حاضر یک نقطه عطفی در تاریخ مبارزات زنان برزیل,,pt,این کنفرانس 3 بخشی از یک فرایند تحول است که در برزیل از شتاب است,,pt,هنگامی که آن را به دبیرخانه ایجاد سیاست های برای زنان,,pt,در نطق تاریخی خود در سازمان ملل,,pt,سپتامبر سال جاری,,pt,زمانی که برای اولین بار یک زن، بحث در مجمع عمومی سازمان ملل باز,,pt,دیلما Roussef رئيس جمهور گفت:,,pt,"من این شور و هیجان با به اشتراک گذاشتن بیش از نیمی از انسان ها از این سیاره است که,,pt,به عنوان من,,pt, no período de12 a15 de dezembro em Brasília.

O século das mulheres

A 3ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres já é um marco na história da luta das mulheres brasileiras. Esta 3ª Conferência faz parte de um processo de transformações que se acelerou no Brasil a partir de 2003, quando foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres.

Em seu pronunciamento histórico na ONU, بر 21 de setembro deste ano, quando pela primeira vez uma mulher abriu os debates na Assembleia das Nações Unidas, a presidenta Dilma Roussef afirmou: “Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste Planeta que, como eu, زن متولد و,,pt,خرج,,pt,آنها در حال گرفتن جایگاه مناسب خود در جهان,,pt,من مطمئن هستم,,pt,خانم ها و آقایان,,pt,که این خواهد بود قرن زنان ",,pt,توسط Iriny لوپز,,pt,وزیر دبیرخانه در سیاست های برای زنان,,pt,رئيس جمهور شورای ملی از حقوق زنان,,pt, com tenacidade, estão ocupando o lugar que merecem no mundo. Tenho certeza, senhoras e senhores, de que este será o século das mulheres”.

por Iriny Lopes

Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres

Presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher